Bạn không cần đóng phí khi gửi yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký. Bạn có thể tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền tùy tâm thông qua Donation.vn sau khi chúng tôi đã giúp được điều gì đó cho bạn để khoản tiền đó luôn được cập nhật lên trang thư cảm tạ YourName.donation.vn.

Chân thành cảm tạ!